โครงการแข่งขันทักษะนักเรียน เกษตรแฟร์ กำแพงแสน 2556

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันทำการแข่งขัน เวลา สถานที่ สอบถามข้ออมูลเพิ่มเติม E - mail website/link ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 3 ธค. 56 08.00-12.00 ณ ศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 301  นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.dsil.flas.kps.ku.ac.th/ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร
โทร 034-352-285
ต่อ 3099 3976 9377   
082-293-6111 , 081-856-5844
2 โครงการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ 3 ธค. 56 13.00 -16.00 ณ ศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 301  นายปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.dsil.flas.kps.ku.ac.th/ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร
โทร 034-352-285
ต่อ 3099 3976 9377   
082-293-6111 , 081-856-5844
3 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 3 ธค. 56 08.00-12.00 ณ ศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 302  นายกฤษฎา ยาศรี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.dsil.flas.kps.ku.ac.th/ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร
โทร 034-352-285
ต่อ 3099 3976 9377   
082-293-6111 , 087-426-3129
4 โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะสรภัญญะ 3 ธค. 56 13.00 -16.00 ณ ศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 302  นายกฤษฎา ยาศรี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.dsil.flas.kps.ku.ac.th/ อ.ดร.อนามัย ดำเนตร
โทร 034-352-285
ต่อ 3099 3976 9377   
082-293-6111 , 087-426-3129
5 โครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน 2 ธค. 56 ทั้งวัน อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 202 090-994-1993 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ.อังคาร ตั้งฤทัยวานิชย์
6 โครงการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ศวท. ครั้งที่ 5 (ม.ต้น/ม.ปลาย) 3 ธค. 56 ทั้งวัน อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 301 (ม.ต้น) 087-5570060 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ.ดร.สุจิตรา แสนหาญ
อาคารศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 304 (ม.ปลาย)
7 โครงการแข่งขันความรู้ทักษะทางเคมี ครั้งที่ 5 3 ธค. 56 08.00 - 13.00 ณ ศูนย์เรียนรวม 2 ห้อง 303 และ 304 วีนาวรรณ สมผล 089-721-5409 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

https://docs.google.com/forms/d/1fcATKqP0LaL3a-_9K-9EqzFELBoR_bjsYkMTHXTPBK8/viewform

ผศ.ฐิติยา แซ่ปัง
ฐิติยา แซ่ปัง 085-903-9480 วีนาวรรณ สมผล
8 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 5 3 ธค. 56 08.00 - 16.00 สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้อง SC5-303 อ.ดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์081-3883303 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.bio.flas.kps.ku.ac.th/biocontest.htm อ.ดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
9 โครงการตอบปัญหาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 4 ธค. 56 08.00 - 16.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 081-9418776 , 084-0766878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/thai/index.php ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
10 โครงการแข่งขันทักษะการขยายพันธุ์พืช 4 ธค. 56 08.00 - 16.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 081-9418776 , 084-0766878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/thai/index.php ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
11 โครงการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "Keep the world" 4 ธค. 56 08.00 - 16.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 081-9418776 , 084-0766878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/thai/index.php ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
12 โครงการยุวเกษตรคนเก่ง เดินตามรอยพ่อหลวง 4 ธค. 56 08.00 - 16.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 081-9418776 , 084-0766878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/thai/index.php ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
13 โครงการประกวดภาพระบายสี "ในหลวง กษัตริย์เกษตร กษัตริย์นักอนุรักษ์" 4 ธค. 56 08.00 - 16.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 081-9418776 , 084-0766878 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/thai/index.php ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
14 โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 3 ธค.56 13.00 - 16.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 081-145-0757 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ.ดร.วรงค์ศรี แสงบรรจง
15 โครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา 3 ธค.56 08.30 - 12.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 081-9466154 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.pe.edu.kps.ku.ac.th/ ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข
16 โครงการแข่งขัน crossword ครั้งที่ 3(ปิดการรับสมัคร) 2 ธค. 56 09.00 - 16.00 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 089-1991128 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://www.edu.kps.ku.ac.th/CrossWord/ อ.ทศนีย์ จันติยะ
081-8624115 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ.จิราภรณ์ กาแก้ว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
17 โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนักเรียนในหัวข้อ
"สัตวแพทย์ไทย ใส่ใจสมาร์ทฟาร์มเมอร์"
2 ธค. 56 08.30 - 15.30 ห้องบรรยาย 4 - 302 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.กำแพงแสน
อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
โทรศัพท์ 081-8568977
อ.สพ.ญ.วราพร พิมพ์ประไพ
โทรศัพท์ 081-8540091
โทร.034 – 351901 Fax.034 - 351405
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.vet.kps.ku.ac.th/ อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร
อ.สพ.ญ.วราพร พิมพ์ประไพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
18 โครงการแข่งขันยิงปืนใหญ่ 3 ธค.56 ทั้งวัน บริเวณถนนหน้าอาคารปฏิบัติการ 4     คณะวิศวกรรมศาสต์ กำแพงแสน 085-1365448 , 086-3565433 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.eng.kps.ku.ac.th อ.ดร.แก้วกานต์ พวงสมบัติ
19 โครงการเมกกะฟูดส์ แข่งสุดสุดกับฟูดเอ็นฯ 4 ธค. 56 08.00 - 16.00 ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 084-0944376  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ
fax. 034-281098  
20 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ปลูกป่า 4 ธค. 56 09.00 - 15.30 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 086-3395521 , 034355310 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://me.eng.kps.ku.ac.th อ.วรพจน์ ศตเดชากุล
21 โครงการแข่งขันวิศวกรสะพาน ไม้ไอศครีม 3 ธค. 56 09.00 - 10.00 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 086-6837488 , 034-351851 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://www.civil.eng.kps.ku.ac.th อ.กฤษณะ จันทรโชติ
22 โครงการแข่งขันเกมบริหารการจัดการน้ำชลประทาน 3-ธ.ค.-56 09.00 - 16.00 อาคาร 9 ชั้น 4 ห้อง 9401               คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์
โทรศัพท์มือถือ 081-566-9946
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.eng.kps.ku.ac.th ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์
23 โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 4 ธค.56 08.30 - 15.00 น. ชั้น 3 อาคาร 8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 034-352853 และ 089-555-6956
087-163-1810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.cpe.eng.kps.ku.ac.th
http://www.eng.kps.ku.ac.th
อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
24 โครงการประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ 5-ธ.ค.-56 7.30 -16.30 น. เวทีกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 081-9859777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.sps.kps.ku.ac.th อ.อำพร ศรียาภัย
วิทยาเขตกำแพงแสน 091-0094991 น.ส.วีรวัลย์ กสิกุล
น.ส.กนกวรรณ ขัดโพธิ์
คณะเกษตร กำแพงแสน
25 โครงแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  4 ธ.ค. 56 08.00-15.00 น. หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน 083-5567040 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อ.ดร.อัญมณี วุชานนท์
081-7214942 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์
034-351406 ต่อ 112, 130   งานการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน
085-1745438 อ.ดร.อัญมณี
  1. ภาพกิจกรรม
  2. การศึกษา/นิสิต
  3. รับสมัครงาน
  4. สอบราคา
  5. รางวัลและผลงาน
  6. งานวิจัย ฝึกอบรมและสัมนา
  7. บุคลากร
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next