เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการสอน

 

ลำดับ ชื่อเอกสาร
ชื่อเต็ม ชื่อย่อ Download
1.1 แบบเสนอขอประเมินผลการสอน แบบเสนอขอ 1 WORD PDF
1.2 แบบประวัติส่วนตัวและภาระงานสอน   WORD PDF
1.3 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน แบบเสนอขอ 2 WORD PDF
1.4 แบบประเมินผลความสามารถในการสอน บส.1 WORD PDF
1.5 แบบสรุปผลการประเมินผลความสามารถในการสอน บส.2 WORD PDF
1.6 แบบประเมินผลเอกสารประกอบการสอน บส.3 WORD PDF
1.7 แบบประเมินผลเอกสารคำสอน บส.4 WORD PDF
1.8 แบบสรุปผลการประเมินผลงานสอน บส.5 WORD PDF