เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

ลำดับ ชื่อเอกสาร
ชื่อเต็ม ชื่อย่อ Download
2.1 หนังสือรับรองจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ มก.1.14 WORD PDF
2.2 หนังสือขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มก.1.15 WORD PDF
2.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ   WORD PDF
2.4 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก.พ.อ. 03 ผศ. WORD PDF
2.5 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ก.พ.อ. 03 รศ. WORD PDF
2.6 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ก.พ.อ. 03 ศ. WORD PDF