คณบดี
anamai
อ.ดร.อนามัย  ดำเนตร

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 7131
รองคณบดีฝ่ายบริหาร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

nopporn

ผศ.นพพร รัตนช่วง
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 7107jitraporn 

รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธู์
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร. 7126 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

tangaon

ผศ.คร.แตงอ่อน พรหมมิ
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. 7610

Chongrak
รศ.ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธิ์ 

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร.7123

pojaman

อ.ดร.พจมาลย์   พูลมี
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 7626

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
  kititpot
อ.ดร.กิตติพจน์  เพิ่มพูล

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

โทร.7659


supadate

ผศ.ดร.ศุภเดช  สุจินพรัหม
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร.7117

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และอำนวยการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

 warangkana

อ.ดร.วรางคณา  จิตตชุ่ม
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร.7641

Eakkachat

อ.ดร.เอกฉัตร  ตันศิริ
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร.0955259795

vilai

นางสาววิไล แจ้งบุญ
e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 7109