โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รุ่นที่2

วันที่ 25 พ.ค.2560 เวลา 19.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกับให้โอวาทและอวยพรแก่นิสิตชั้น ปีที่ 4 ว่าที่บัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม รุ่นที่ 2 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชมวิดีทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมความประทับใจ ของนิสิต รุ่นที่ 2 ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และ การกล่าวความรู้สึกประทับใจที่มีต่อกันระหว่างอาจารย์และนิสิตในสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา