คณบดีให้โอวาทและอวยพรแก่นิสิตชั้นปีที่3 ก่อนฝึกงาน 27 พ.ค. 60

วันที่ 27 พ.ค.2560 เวลา 15.30 น. ณ อาคารศุนย์เรียนรวมอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ห้อง SIL-LH 105 อ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการให้โอวาท และอวยพรแก่นิสิตชั้นปีที่3 ที่กำลังจะออกฝึกงาน โดยได้ให้โอวาท เกี่ยวกับ การตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น และเต็มใจที่จะเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลา และการปรับตัวให้เข้ากับการทำงานร่วมกันกับองค์กรได้อย่างราบรื่น