วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา19.00น. ณ สำนักหอสมุดกำแพงแสน
อ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
นาย เรวัติ อ่ำทอง รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน พร้อมด้วยทีม
บุคลากรสำนักหอสมุดกำแพงแสน ได้จัดเลี้ยงข้าวต้มรอบค่ำให้นิสิตช่วงอ่าน
หนังสือสอบปลายภาค 2/2559 เพื่อให้นิสิตได้ผ่อนคลายช่วงอ่านหนังสือสอบ