อ.ศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ และ อ.นุจนาจ นรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ.นวัตกรรมการท่องเที่ยวและนิสิตสาขาการท่องเที่ยวชั้นปี1 และ ปี2 ได้เดินทางไปทำกิจกรรมจิตอาสา
การสร้างฝายชะลอน้ำ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนิสิตในสาขา เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์แก่ สังคมภายใต้
แนวความคิดการมีจิตอาสา กับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำจากสำหรับในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใน จ.กาญจนบุรีได้แก่ เยี่ยมชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว และอนุสรณ์สถานทหารสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนเดินทางกลับวิทยาเขตกำแพงแสนตามลำดับ