เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร SC9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โดยในการศึกษาดูงานครั้งนี้ อ.ดร. อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอภาพรวมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานได้ทราบ ต่อด้วยการบรรยายจาก ผศ.นพพร รัตนช่วง รองคณะบดีฝ่ายบริหาร เรื่อง "งานระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา" จากนั้นศึกษาดูงานห้องปฎิบัตการจุลชีววิทยาและห้องปฎิการชีวเคมีเกี่ยวกับระบบการจัดการห้องปฎิบัติการ การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี และระบบการจัดการของเสียภายในห้องปฎิบัติการ ซึ่งในระหว่างศึกษาดูงานในแต่ละเรื่องนั้นจะมีการซักถามเป็นระยะ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน บรรยากาศในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นกันเอง