b180521 2

 

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2561 สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจาณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทาง Website คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่081-6824565 (ผศ.ดรแตงอ่อน พรหมมิ), 086-5747464 (อ.ดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง) หรือE-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผศ.ดรแตงอ่อน พรหมมิ), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (อ.ดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง)

กำหนดการสำคัญ

21 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2561         รับสมัคร

27 มิถุนายน 2561                           ประกาศผลการรับสมัครทาง Website คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

16-20 กรกฎาคม 2561                     เข้ารับการฝึกอบรม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 8 Update 03/07/2561

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ

[ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง]

เนื้อหาโครงการ

กำหนดการ

หนังสือเชิญ/ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มการสมัคร

- กรอบการวิจัย

- เอกสารบรรยายภาคทฤษฎี

- คู่มือฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าอบรม

 

- ประมวลภาพโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”  (ลูกไก่) รุ่นที่ 8Update Sign 90417

- ทำเนียบรุ่นผู้เข้ารับการอบรมโครงการUpdate Sign 90417