สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนา นักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140

 

 

หนังสือเชิญ

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กิจกรรมพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อม ฯ

 

£กิจกรรมการพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561 หัวข้อที่ 1 เรื่อง "ความสำคัญของสิ่งมีชีวิตและเทคนิคการสำรวจสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ" ณ ห้อง Sc4-205 ชั้น 2 อาคาร 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โปรดระบุรอบ) -- มาร่วมเรียนรู้ถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และเทคนิคเบื้องต้นในการสุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งฝึกทักษะเบื้องต้นในการสุ่มตัวอย่างสิ่งมีชีวิตบนพืช และ ตามผิวดินได้อย่างถูกวิธี และฝึกการสรุปผลจากผลการศึกษาที่ได้

 รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ลงทะเบียนรุ่นที่ 1

 

 รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ลงทะเบียนรุ่นที่ 2

 

 รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ลงทะเบียนรุ่นที่ 3

 

กำหนดการ (รอบเช้า) รุ่นที่ 1 และ 3

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-10.00 น. บรรยายความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และ เทคนิคการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น

10.00-11.30 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเทคนิคต่าง ๆ และ วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ (รับน้ำและอาหารว่างระหว่างปฏิบัติการ)

11.30-12.00 น. สรุปผล และ มอบใบประกาศนียบัตร

กำหนดการ (รอบบ่าย) รุ่นที่ 2

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-14.00 น. บรรยายความสำคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และ เทคนิคการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น

14.00-15.30 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเทคนิคต่าง ๆ และ วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ (รับน้ำและอาหารว่างระหว่างปฏิบัติการ)

15.30-16.00 น. สรุปผล และ มอบใบประกาศนียบัตร

£กิจกรรมการพัฒนานักสำรวจสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ปี 2561 หัวข้อที่ 2เรื่อง "ดิน น้ำ ทรัพยากรที่สำคัญ ในระบบนิเวศเกษตร และเทคนิคการตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของระบบนิเวศ" ณ ห้อง Sc4-206 ชั้น 2 อาคาร 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โปรดระบุรอบ) -- มาร่วมเรียนรู้ถึง ดิน น้ำ ทรัพยากรที่สำคัญในระบบนิเวศ และเทคนิคเบื้องต้นในการสุ่มตัวอย่าง และ การตรวจสอบคุณภาพ ดิน และ น้ำ พร้อมทั้งฝึกการสรุปผลจากผลการศึกษาที่ได้

 รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ลงทะเบียนรุ่นที่ 1

 

 รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  ลงทะเบียนรุ่นที่ 2

 

 รุ่นที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ย. 2561 เวลา 13.00-16.00 น.  ลงทะเบียนรุ่นที่ 3

 

กำหนดการ (รอบเช้า) รุ่นที่ 1

8.30-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-10.00 น. บรรยายการสำรวจคุณภาพดินและน้ำ

10.00-11.30 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง และตรวจคุณภาพเบื้องต้นของดินและน้ำ (รับน้ำและอาหารว่างระหว่างปฏิบัติการ)

11.30-12.00 น. สรุปผล และ มอบใบประกาศนียบัตร

กำหนดการ (รอบบ่าย) รุ่นที่ 2 และ 3

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-14.00 น. บรรยายการสำรวจคุณภาพดินและน้ำ

14.00-15.30 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่าง และตรวจคุณภาพเบื้องต้นของดินและน้ำ (รับน้ำและอาหารว่างระหว่างปฏิบัติการ)

15.30-16.00 น. สรุปผล และ มอบใบเกียรติบัตร