ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 
1. รหัสและชื่อหลักสูตรรหัสหลักสูตร255400211101971ชื่อหลักสูตร- ภาษาไทยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษBachelor of Science Program in Applied Mathematics 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อเต็มวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)ชื่อย่อวท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)ชื่อเต็มBachelor of Science (Applied Mathematics)ชื่อย่อB.S. (Applied Mathematics) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน3.1 หลักสูตร3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า126 หน่วยกิต3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า5 หน่วยกิต1.2 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต1.3 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า90 หน่วยกิต2.1 วิชาแกน 29  หน่วยกิต2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 46  หน่วยกิต2.3 วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต3.  หมวดวิชาเสรีไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต3.1.3  รายวิชา1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30 หน่วยกิต1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต-  กิจกรรมพลศึกษา 1( -  - )และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข1.2 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต-  วิชาภาษาไทย 3( - - )-  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9( - - )-  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - )1.3 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิตให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิต-  01999111   วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) (Knowledge of the Land)และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3 หน่วยกิตให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์2.  หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า90 หน่วยกิต2.1  วิชาแกน  29 หน่วยกิต01403114ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป1(0-3-2) (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 01403117หลักมูลเคมีทั่วไป

1(0-3-2)

 (Fundamentals of General Chemistry) 01420113ปฏิบัติการฟิสิกส์ I1(0-3-2) (Laboratory in Physics I) 01420114ปฏิบัติการฟิสิกส์ II2(2-0-4) (Laboratory in Physics II) 01420117ฟิสิกส์พื้นฐาน I2(2-0-4) (Basic Physics I) 01420118ฟิสิกส์พื้นฐาน II3(3-0-6) (Basic Physics II) 01422111หลักสถิติ3(3-0-6) (Principles of Statistics) 01424111หลักชีววิทยา3(3-0-6) (Principles of Biology) 01424112ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ1(0-3-2) (Laboratory in Biology) 02731111แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร3(3-0-6) (Calculus of One Variable) 02731112**แคลคูลัสหลายตัวแปร I3(3-0-6) (Calculus of Several Variables I) 02731141**การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์3(3-0-6) (Mathematical Proofs) 02739111คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ3(2-2-5) (Computer  and Information  System) 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 46 หน่วยกิต02739211หลักการเขียนโปรแกรม3(2-2-5) (Principles  of  Programming) 02731151วิยุตคณิต3(3-0-6) (Discrete  Mathematics) 02731211**แคลคูลัสหลายตัวแปร II  3(3-0-6) (Calculus of Several Variables II) 02731221**พีชคณิตเชิงเส้น3(3-0-6) (Linear  Algebra) 02731231**สมการเชิงอนุพันธ์3(3-0-6) (Differential Equations) 02731232**ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์3(3-0-6) 

(Mathematical  Modeling)

 02731261*หลักการประกันภัย3(3-0-6) (Principles of Insurance) 02731271ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์3(3-0-6) (Graph Theory and Applications) 02731321กำหนดการเชิงเส้น3(3-0-6) (Linear Programming) 02731341**การวิเคราะห์เชิงจริง3(3-0-6) (Real Analysis) 02731342ทฤษฎีความน่าจะเป็น3(3-0-6) 

(Probability Theory)

 02731361คณิตศาสตร์การเงิน3(3-0-6) (Financial Mathematics) 02731371**การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I3(3-0-6) (Numerical Analysis I) 02731372**โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์3(2-2-5) (Mathematical  Packages) 02731497**สัมมนา1 (Seminar) 02731499**โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์3 (Applied Mathematics Project) 2.3  วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิตให้นิสิตเลือกเรียนดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้02731262คณิตศาสตร์ธุรกิจ3(3-0-6) (Business Mathematics) 02731322พีชคณิตนามธรรม3(3-0-6) (Abstract Algebra) 02731323พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3(3-0-6) (Numerical  Linear Algebra) 02731331**สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย3(3-0-6) (Partial Differential Equations) 02731343*ทฤษฎีจำนวน3(3-0-6) (Number  Theory) 02731344*ทฤษฎีเซต   3(3-0-6) 

(Set Theory)

 02731351**คณิตศาสตร์เชิงการจัด3(3-0-6) (Combinatorial Mathematics) 02731362*คณิตศาสตร์สำหรับการประกันชีวิต3(3-0-6) (Mathematics of Life Contingency) 02731363*คณิตศาสตร์สำหรับการประกันวินาศภัย3(3-0-6) (Mathematics for Casualty Insurance) 02731373*การวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ3(2-2-5) (Data Analysis and Computing with Statistical Packages) 02731374ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน3(3-0-6) (Function of a Complex Variable) 02731390*การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1(1-0-2) (Cooperative Education Preparation) 02731441การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน3(3-0-6) (Functional  Analysis) 02731471การวิเคราะห์เชิงตัวเลข II3(3-0-6) (Numerical Analysis II) 02731472การแปลงฟูเรียร์3(3-0-6) (Fourier Transforms) 02731473ฟังก์ชันพิเศษและการประยุกต์3(3-0-6) (Special Functions and Applications) 02731474**ทฤษฎีรหัส3(3-0-6) (Coding Theory) 02731475ทฤษฎีเกม3(3-0-6) (Game  Theory) 02731490สหกิจศึกษา6 (Co-operative Education) 02731496เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) (Selected Topics in Applied  Mathematics) 02739221พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3(3-0-6) (Electronic Commerce) 02739241เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต3(2-2-5) (Internet Technology) 02739322ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3(3-0-6) (Management Information System) 02739341การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ3(3-0-6) (Business Programming) 02739342คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานสารสนเทศ3(3-0-6) (Computer Graphic Applications for Information) 02739346การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางทำการ3(3-0-6) (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า6    หน่วยกิตความหมายของเลขรหัสประจำวิชา        ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ประกอบด้วยเลข  8  หลักมีความหมายดังนี้เลขลำดับที่1-2 (02) หมายถึง วิทยาเขตกำแพงแสนเลขลำดับที่3-5 (731) หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์เลขลำดับที่6 หมายถึง ระดับชั้นปีเลขลำดับที่7 มีความหมายดังนี้ 1 กลุ่มวิชาแคลคูลัส 2 กลุ่มวิชาพีชคณิต 3 กลุ่มวิชาสมการเชิงอนุพันธ์ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 4 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 5 กลุ่มวิชาวิยุตคณิต คณิตศาสตร์เชิงการจัด 6 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ 7 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงานเลขลำดับที่8 หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา

3.1.4.1  ตัวอย่างแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษาปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)01999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน2(2-0-4)01420113ปฏิบัติการฟิสิกส์ I1(0-3-2)01420117ฟิสิกส์พื้นฐาน I2(2-0-4)02731111แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร3(3-0-6)02731141การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์3(3-0-6)02739111คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ3(2-2-5) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก1( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1( -   - ) รวม19( -   - )ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)01420114ปฏิบัติการฟิสิกส์ II1(0-3-2)01420118ฟิสิกส์พื้นฐาน II2(2-0-4)02731112แคลคูลัสหลายตัวแปร I3(3-0-6)02731151วิยุตคณิต3(3-0-6)02739211หลักการเขียนโปรแกรม3(2-2-5) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข3( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปกิจกรรมพลศึกษา1( -  -  ) วิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( -   - ) รวม19( -   - )ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)01422111หลักสถิติ3(3-0-6)02731221พีชคณิตเชิงเส้น3(3-0-6)02731232ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์3(3-0-6)02731261 หลักการประกันภัย3(3-0-6)02731271       ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์3(3-0-6) วิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข1( -   - ) รวม19( -   - )ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)02731321กำหนดการเชิงเส้น3(3-0-6)02731341การวิเคราะห์เชิงจริง3(3-0-6)02731342ทฤษฎีความน่าจะเป็น3(3-0-6)02731371การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I3(3-0-6) วิชาเลือกเสรี3( -  - ) รวม15( -   - )ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)02731361คณิตศาสตร์การเงิน3(3-0-6)02731372โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์3(2-2-5)02731497สัมมนา1 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3( -  -  ) วิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( -  -  ) วิชาเฉพาะเลือก3( -  -  ) รวม16( -  -  )ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)02731499โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์3( -  - ) วิชาเฉพาะเลือก6( -  - ) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3( -  - ) รวม12( -  - )ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) วิชาเฉพาะเลือก6( -  -  ) วิชาเลือกเสรี3( -  -  ) รวม9( -  -  )3.1.4.2  ตัวอย่างแผนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษาปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)01999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน2(2-0-4)01420113ปฏิบัติการฟิสิกส์ I1(0-3-2)01420117ฟิสิกส์พื้นฐาน I2(2-0-4)02731111แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร

3(3-0-6)

02731141การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

3(3-0-6)

02739111คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ3(2-2-5) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก1( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1( -   - ) รวม19( -   - )ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)01420114ปฏิบัติการฟิสิกส์ II1(0-3-2)01420118ฟิสิกส์พื้นฐาน II2(2-0-4)02731112แคลคูลัสหลายตัวแปร I3(3-0-6)02731151วิยุตคณิต3(3-0-6)02739211หลักการเขียนโปรแกรม3(2-2-5) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข3( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปกิจกรรมพลศึกษา1( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( -   - ) รวม19( -   - )ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)01403114ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป1(0-3-2)01403117หลักมูลเคมีทั่วไป3(3-0-6)01424111หลักชีววิทยา3(3-0-6)01424112ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ1(0-3-2)02731211แคลคูลัสหลายตัวแปร  II3(3-0-6)02731231สมการเชิงอนุพันธ์3(3-0-6) วิชาศึกษาทั่วไปวิชาภาษาไทย3( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3( -   - ) รวม20( -   - )ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)01422111หลักสถิติ3(3-0-6)02731221พีชคณิตเชิงเส้น3(3-0-6)02731232ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์3(3-0-6)02731261หลักการประกันภัย3(3-0-6)02731271ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์3(3-0-6) วิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( -   - ) วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข1( -   - ) รวม19( -   - )ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)02731321กำหนดการเชิงเส้น3(3-0-6)02731341การวิเคราะห์เชิงจริง3(3-0-6)02731342ทฤษฎีความน่าจะเป็น3(3-0-6)02731371การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I3(3-0-6) วิชาเลือกเสรี3( -  - ) รวม15( -   - )ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)02731361คณิตศาสตร์การเงิน3(3-0-6)02731372โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์3(2-2-5)02731497สัมมนา1 วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3( -  -  ) วิชาศึกษาทั่วไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( -  -  ) วิชาเฉพาะเลือก3( -  -  ) รวม16( -  -  )ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)02731490สหกิจศึกษา6 รวม6ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่ 2 จำนวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)02731499โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์3 วิชาเลือกเสรี 3( -  -  ) วิชาเฉพาะเลือก 6( -  -  ) รวม12( -  -  )

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม