โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    1. วิทยาเขตบางเขน  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาเคมี

                                                  2.วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์

                                                  3. วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาภาควิชาเคมี

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร          25290021100241

ภาษาไทย              หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Science Program inChemistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

ชื่อย่อ (ไทย)           วท.บ. (เคมี)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      Bachelor of Science (Chemistry)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)       B.S. (Chemistry)

 

วิชาเอก

 ไม่มี

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปี(ทางวิชาการ)

ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. 1) ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

 

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                       ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว

 

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม