โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Microbiology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science (Microbiology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.S. (Microbiology)
ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม