โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559

เข้าชมเว็บไซต์โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ที่ http://it.flas.kps.ku.ac.th/

และเยี่ยมชมเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/ITKUKPS/

ติดตามผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCrCXj9eXDcey7i9USFfET6A

 

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม