โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม