โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม