โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2559

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม