โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม