โครงการจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

เยี่ยมชมเพจวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นี่  https://www.facebook.com/comsci.ku.kps/

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม