วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(Bachelor of Science Program in Biological Science)
 
ชื่อปริญญา

  • ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
  • ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Biological Science)
  • ชื่อย่อ B.S. (Biological Science)

 
ปรัชญาของหลักสูตร

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ควบคู่กับคุณธรรม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสามารถนําไป ประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบวิชาชีพและพัฒนาสังคมได้ 
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและจริยธรรม และ สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์และบูรณาการตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ เรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้

 
แนวทางประกอบอาชีพ

  • อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักนิติวิทยาศาสตร์ พนักงานแนะนําและ จําหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางวิทยาศาสตร์

Official Web Site : http://biosc.flas.kps.ku.ac.th/

Facebook : Bioscience KPS society

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม