โครงการจัดตั้งภาควิชาการจัดการและบัญชี

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร พ.ศ. 2561

ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม