ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พจมาน พูลมี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์

อ.กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.วีรมลล์ ไวลิขิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.อุมาพร บุญเพชรแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.ดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ดนุพล แสงนาค

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านนิติธรรม

อ.ดร.อัญชิษฐา ภูอุดม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ

อ.อภิเดช ช่างชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านกฎหมาย

นางสาววิไล แจ้งบุญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อำนวยการ และบริการ

นายสุชาติ พรนภาลัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์

นายวีรพล บุญธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ

ผศ.ดร.ทิสวัส ธำรงสานต์

หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

อ.ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม

หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางภัณฑิรา มงคลจุฑา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ