ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.พจมาน พูลมี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์

ผศ.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

อ.กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.วีรมลล์ ไวลิขิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.อุมาพร บุญเพชรแก้ว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

นายสุชาติ พรนภาลัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและภูมิสถาปัตย์

อ.ดร.ปิยพงศ์ เขตปิยรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและอำนวยการ

อ.ดร.ดนุพล แสงนาค

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านนิติธรรม

อ.ดร.อัญชิษฐา ภูอุดม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

อ.อภิเดช ช่างชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านกฎหมาย

นางสาววิไล แจ้งบุญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและบริการ

นายวีรพล บุญธรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ทิสวัส ธำรงสานต์

หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.เอกชัย สุนทรศิลสังวร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

นางภัณฑิรา มงคลจุฑา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ