ปรัชญา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่ตระหนักในความสำคัญของความรู้พื้นฐาน มีทักษะ และรู้จักใช้หลักวิชาการในการทำงานและการแก้ปัญหา มีคุณธรรมในการดำรงชีพ และมีจิตสำนึกในการจรรโลงสังคม


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ผลงานวิชาการในระดับสากล เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรู้ที่บูรณาการระหว่างสาขาวิชา

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

4. พัฒนานิสิตให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการและการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ