ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ (นิสิตใหม่)

ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (myTCAS)

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 (KU TCAS63)

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ มก.กพส. TCAS63

กองบริหารการศึกษา (กพส.)

กองบริหารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Facebook Fan Page)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. (Facebook Fan Page)

งานบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Facebook Fan Page)

เครือข่ายผู้ปกครองนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (Facebook Fan Page)

สโมสรนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฺFacebook Fan Page)

ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 (Admission 2)

ข่าวสารสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ