ขอแจ้งเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิ์เสนอชื่อและลงคะแนนเลือกหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

20 ก.ค. 2020

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิ์เสนอชื่อและลงคะแนนเลือกหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รูปแบบการใช้สิทธิ์

1.แบบ Online (ผ่านระบบ AMS e-Office)

2. แบบ Onsite (การใช้สิทธิ์ ณ โถงอาคาร 9)

 

การเสนอชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อสามารถใช้สิทธิ์เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดนับคะแนน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคาร 9 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

การใช้สิทธิ์ลงคะแนน

ผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ลงคะแนน ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯกำหนดนับคะแนน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ โถงอาคาร 9 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป