ขอแจ้งข้อมูลผู้ประสานงาน ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

27 ส.ค. 2020

📢ประชาสัมพันธ์
ตามที่ วช. ได้รับโอนภารกิจทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ คปก.และ พวอ. ของ สกสว.นั้น วช. จึงขอแจ้งข้อมูลผู้ประสานงาน
ภารกิจพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้


💡นักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher)
▶️ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น (DPG60-62)
▶️ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) (RTA60-62)
.
💡นักวิจัยรุ่นกลาง (Mid-career Researcher)
▶️ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) (RSA60-61)
▶️ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)(RSA62)
.
💡นักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)
▶️ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG60-61)
▶️ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
(MRG62)
▶️ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
(MRG60-61)
.
💡นักวิจัยรุ่นเยาว์ (Young Researcher)
▶️ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)
▶️โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
▶️ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
.
💡ทุนอื่น ๆ
▶️ทุนองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG61)
▶️ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ (DBG60-62)
▶️ ทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ (RGU61-62)
▶️Director Initiated Grant (DIG62)

Cr. วช. 5G


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด