ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ธนา ไม้หอม ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

27 ต.ค. 2020

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร. ธนา ไม้หอม อาจารย์โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้ที่มีปริมาณผลงานรวม (Pi >=6) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง

ทางโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้


รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด