ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

21 มิ.ย. 2021

ประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เรื่อง มาตรการและข้อปฏิบัติการอนุญาตให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าพักในหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด