การนำผลงานวิจัยเรื่อง "การกำจัดผักตบชวาโดยชีวภัณฑ์จากเชื้อรา" มารับใช้สังคม

21 พ.ค. 2020

อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของ ศวท.  
ผลงานวิจัยเรื่องการกำจัดผักตบชวาโดยชีวภัณฑ์จากเชื้อรา ผลงานวิจัยของคณะวิจัย นำโดย ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาผักตบชวาซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม

ติดตามอ่านรายละเอียดข่าวได้ที่ https://mgronline.com/politics/detail/9630000052554

ชมรายละเอียดข่าวได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=lrjEaIlShDM


รูปภาพ


ข่าว & กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องล่าสุด