อาจารย์และบุคลากร

ระบบตรวจสอบพัสดุ ศวท.(FKENG Service)

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (AMS e-Office)

ระบบสารสนเทศบริการการศึกษา (KU-ISEA)

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์ (KU-Work)

ระบบ KU Smart P

ระบบเกรดออนไลน์ (Grading)

การขอใช้บริการตรวจกระดาษคำตอบ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ระบบบริหารบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ระบบลงทะเบียน MAC Address เพื่อสร้างความมั่นคงของเครือข่าย (SMART)

บริการบัญชี KU-Google เพื่อการศึกษา (@ku.th)

บริการ KU-Office 365 เพื่อการศึกษา (@live.ku.th)

เคยู เว็บเมล (KU Webmail)

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักบริหารการศึกษา

กองบริหารการศึกษา (กพส.)

ระบบจองห้องศูนย์เรียนรวม

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาบุคลากร

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการคู่มืออาจารย์

ระบบบัญชีสามมิติ (ACC3D)

คลังความรู้ดิจิทัล มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.กพส. (Facebook Fan Page)

ร่างโครงการจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Facebook Private Group)

ระบบสารสนเทศนิสิต

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EduFarm

รายงานการขอประเมินการสอน/ตำแหน่งวิชาการ

KU_Work and Learn from Home

วีดิโอแนะนำการเข้าใช้ EduFarm KU และเปิดสิทธิ์สร้างรายวิชา สำหรับอาจารย์ มก.

การใช้งาน Template Classroom Online with Google Classroom

บริการรายชื่ออีเมลนิสิต สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ระบบลงทะเบียนนิสิต

KU-eDoc