ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมา

     “ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี” หรือชื่อเดิม “ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (กำแพงแสน)” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2543 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2543 เริ่มแรกเมื่อได้รับการอนุมัติจัดตั้งนั้นทางคณะฯ ได้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ การดำเนินงานต่างๆ สิ้นสุด ลงพร้อมวาระคณบดีขณะนั้น (ผศ.แสงสุรีย์ สินธุวนิก) เมื่อ พ.ศ. 2545 ต่อมาในวาระของคณบดี รศ.ดร.คณพล จุฑามณี(พ.ศ. 2545 – 2549) ได้พิจารณาเห็นว่าศูนย์ยังขาดความพร้อมทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ รวมถึงบุคลากร อีกทั้ง คณาจารย์ประจำซึ่งขณะนั้นมีภาระงานมาก ทั้งงานบริการการสอนวิชาพื้นฐานให้กับคณะอื่น การผลิตบัณฑิตในหลักสูตร ต่างๆ ของคณะฯ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ดังนั้นคณะกรรมการคณะฯ เมื่อการประชุมครั้งที่ 7/2548 วันที่ 18 กรกฎาคม 2548 จึงมีมติให้ชะลอการดำเนินงานของศูนย์จนกว่าจะมีความพร้อมในการดำเนินงานต่อไป

     ผศ.ดร.ชานันก์ สุดสุข อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีนโยบายด้านการปรับโครงสร้างหน่วยงานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (กำแพงแสน) โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นประธาน เพื่อให้ศูนย์มีการดำเนินงานและกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายด้านการวิจัย การถ่ายทอด เทคโนโลยีและการบริการวิชาการนั้น คณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อปรับโครงสร้างการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะฯ โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (กำแพงแสน) เป็น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้คลอบคลุมการดำเนินงานของคณะฯ ซึ่งมีทั้งทางด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การวิจัยและบริการ วิชาการด้านต่างๆ โดยไม่เน้นเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้ง ที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (กำแพงแสน) เป็น ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคณะ กรรมการบริหารศูนย์และคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ร่วมกันพิจารณางานทั้งในด้านส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี


รูปภาพ


ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทรศัพท์ :

034-300481-4 ต่อ 6106

โทรสาร :

อีเมล :

rpttc.ku@gmail.com

เว็บไซต์ :

https://www.facebook.com/rpttc