รศ.ดร.แตงอ่อน พรหมมิ (สัตววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
  • วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  • ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่สนใจ 

  • นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ , การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยแมลงน้ำ , อนุกรมวิธานของแมลง

ประวัติการทำงานบริหาร

  • ส.ค. 2560 - ก.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
  • ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
  • ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Email : faastop@ku.ac.th