อ.ดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง


สาขา: เคมีวิเคราะห์

งานวิจัย: ไบโอเซ็นเซอร์ วัสดุนาโน เคมีไฟฟ้า

รายละเอียดงานวิจัย: พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัด ไบโอเซนเซอร์ ร่วมกับเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า และวัสดุนาโน

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: faastwr@ku.ac.th

โทรศัพท์:7332