ผศ.ดร.วีรมลล์ ไวลิขิต


เคมีวิเคราะห์

งานวิจัย:

1. การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์

    - ออกแบบเครื่องมือ และเปรียบเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐาน สำหรับทางเลือก และเพื่อใช้สำหรับงานภาคสนามสำหรับงานนิติวิทยาศาสตร์

2. ออกแบบการทดลองอย่างง่าย และประหยัดเพื่อส่งเสริมการวิเคราะห์และการเรียนรู้

    - ออกแบบการทดลองอย่างง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเคมี สำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

3. การวิเคราะห์ระดับนาโน

    - งานวิเคราะห์ระดับนาโนเมตร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวัสดุ

 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPerson.aspx?ID=500196#Publish1

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: veeramol.v@ku.ac.th