ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผล


สาขา: เคมีอนินทรีย์

งานวิจัย:

1. การสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุในกลุ่มโครงข่ายโลหะอินทรีย์ชีวภาพในการนำส่งและการปลดปล่อยยา

    การสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์ทางชีวภาพที่มีลักษณะเป็นรูพรุนชนิดต่างๆ เช่น Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs) และ Materials of Institut Lavoisiers (MILs) ซึ่งวัสดุที่มีโครงร่างตาข่ายต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มีพื้นผิวสูง มีคุณสมบัติโดดเด่นในการเป็นวัสดุกักเก็บ เนื่องจากมีความเสถียรของรูพรุนสูง และมีความยืดหยุ่น สามารถยืดหดหรือขยายตัวตามสภาวะแวดล้อมที่มากระตุ้นได้เข้ากันได้กับร่างกาย ไม่เป็นพิษและย่อยสลายทางชีวภาพ ช่วยในการจัดเก็บยาที่ดีและสามารถควบคุมภายใต้สภาวะจำลองทางสรีรวิทยาของมนุษย์ มีความโหลดสูงมาก และปรับฟังก์ชันการทำงานได้ สามารถห่อหุ้มตัวยาซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบสรีรวิทยาของมนุษย์

2. การพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพลิตเพื่อการประยุกต์ใช้ในการนำส่งยา

    การเตรียมและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์นาโนคอมโพลิตที่มีรูพรุน เช่น แผ่นฟิล์มผสมไคโตซาน-เจลาตินที่มีและไม่มีตัวเชื่อมขวางสำหรับประยุกต์ในการนำส่งและปลดปล่อยยา ไคโตซานเมื่อนำมาผสมกับโพลีเมอร์อื่น ๆ จะแสดงคุณสมบัติเป็นไฮโดรเจล ที่มีความสามารถในการดูดซับและกักเก็บน้ำได้ในปริมาณมากโดยไม่ละลาย สามารถทำงานร่วมกับเซลล์มนุษย์และเนื้อเยื่อ และนำมาประยุกต์ใช้ในการทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ในการควบคุมการปลดปล่อยของยา

3. ออกแบบและพัฒนายาโดยวิธีการตกผลึกร่วม

    เตรียมผลึกร่วมทางยา ระหว่างสารออกฤทธิ์ทางยา (APIs) และสารอื่นๆ ที่อาจจะเป็นตัวยา API ชนิดอื่นหรือสารที่มีฤทธิ์เสริมกัน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยา เช่น การละลาย ชีวปริมาณออกฤทธิ์ ความเสถียรทางด้านเคมีและกายภาพ และสมบัติการดูดความชื้น

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ:

1. Somphon, W.; Prasertsab, A.; Jarussophon, N. Novel cogrinding of donepezil with neurotransmitters and coumarins: characterization, physical properties and in vitro drug release study. Materials Today: Proceedings, 2019, 17, 1887-1897.

2. Somphon, W.; Makatan, S. Characterization of donepezil prepared by cogrinding with salicylic acid and p-aminobenzoic acid. ScienceAsia, 2019, 45, 28-35.

3. Somphon, W.; Samnaree, S. Preparation and characterization of chitosan-gelatin films with Na2SO4 cross-linked for controlled-release of nitrofurantoin. Key Engineering Materials, 2017, 757, 78-82.

4. Meepripruk, M.; Bumee, R.; Somphon, W.; Toh, P.-L. Crystal growth and physical characterization of acyclovir crystallized with ascorbic acid and zinc chloride. Journal of Life Sciences and Technologies, 2016, 4, 56-59.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อีเมล: faaswnw@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0954515639

อื่นๆ: line: ajnat, facebook: weenawan