อ. วิไลลักษณ์ ขวัญยืน


สาขา: เคมีวิเคราะห์

งานวิจัย: การดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางชีวภาพ

ช่องการทางติดต่อ:

อีเมล: faaswls@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0868139502

อื่น ๆ: Facebook: wilailuck kwanyuen