นายจิระศักดิ์ มงคลเคหา


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 034-281105 ต่อ 7302 e-mail : faascsm@ku.ac.th อื่น ๆ : -
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2544 สถาบันราชภัฏเลย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       
 • ประวัติการทำงาน
  • 2544 – 2548 อาจารย์ 1 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • 2548 – 2552 ครู คศ.1 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
  • พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • สมบัติทางเรขาคณิตของปริภูมิบานาค ปริภูมิลำดับ การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
  • ทฤษฎีบทจุดตรึงและการประยุกต์ ทฤษฎีบทจุดที่ดีที่สุด
       
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
   • C. Mongkolkeha, S. Panoi and W. Sanhan, On property $(\beta)$ of generalized Cesaro sequence space, Applied Mathematical Sciences, Vol. 5, 2011, no. 23, pp. 1103 – 1115.
   • Sanhan and C. Mongkolkeha, A locally uniform rotund and property $(\beta)$ of generalized Cesaro $(ces(p),d)$ metric space, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 5, 2011, no. 2, pp. 549 – 558.
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Fixed point and common fixed point theorems for generalized weak contraction mappings of integral type in Modular spaces, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 2011, Article ID. 705943, 12 pages.
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Some geometric properties of Lacunary sequence spaces related to fixed point property, Abstract and Applied Analysis , Volume 2011 (2011), Article ID 903736, 13 pages doi:10.1155/2011/903736 (2010: Impact Factor 1.442)
   • C. Mongkolkeha, W. Sintunavarat and P. Kumam, Fixed point theorems for contraction mappings in modular metric spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2011, 2011:93. (2010: Impact Factor 1.94)
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Fixed point theorems for generalized asymptotic pointwise ρ-contraction mappings involving orbits in modular function spaces, Applied Mathematics Letters, 25(2012), 1285-1290. (2011: Impact Factor 1.371)
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Best proximity point Theorems for generalized cyclic contractions in ordered metric spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, 2012, vol. 155, no. 1, pp. 215–226, 2012. (2011: Impact Factor 1.062)
   • P. Chaipunya, C. Mongkolkeha, W. Sintunavarat and P. Kumam Fixed point theorems for multivalued mappings in modular metric spaces, Abstract and Applied Analysis, Volume 2012 (2012), Article ID 503504, 14 pages (2011: Impact Factor 1.318)
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Common fixed points for generalized weak contraction mappings in Modular spaces, Scientiae Mathematicae Japonicae, Online, e-2012,117-127.
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, On $H$-properties and uniform Opial property of generalized Cesaro sequence spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2012, 2012:76. (2011: Impact Factor 0.73).
   • W. Sanhan, C. Mongkolkeha and P. Kumam, Generalized proximal $\psi-$contraction mappings and Best proximity points, Abstract and Applied Analysis, Volume 2012, Article ID 896912, 19 pages. (2011: Impact Factor 1.318)
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Some common best proximity points for proximity commuting mappings, Optimization Letters, Vol. 7, 1825 -1836 (2012: Impact Factor 1.654).
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam , Best proximity points for asymptotic proximal pointwise weaker Meir-Keeler-type $\psi$-contraction mappings, Journal of the Egyptian Mathematical Society, 2013.
   • C. Mongkolkeha, Y.J. Cho and P. Kumam, Best proximity points for generalized proximal $C$-contraction mappings in metric spaces with partial orders, Journal of Inequalities and Applications, 2013; 2013:94 (2012: Impact Factor 0.82).
   • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Some fixed point results for generalized weak contraction mappings in Modular spaces, International Journal of Analysis, 2013. Volume 2013, Article ID 247378, 6 pages
   • C. Mongkolkeha, Y.J. Cho and P. Kumam, Convergence theorems for $k$-dimeicontactive mappings in Hilbert spaces, Mathematical Inequalities & Applications, Vol. 16, No. 4 ,2013, 1065-1082.(2011: Impact Factor 0.558)
   • C. Mongkolkeha, Y.J. Cho and P. Kumam, Best proximity points for Geraghty's proximal contraction mappings, Fixed Point Theory and Applications, 2013, 2013: 180 (2012: Impact Factor 1.87)
   • C. Mongkolkeha, C. Kongban and P. Kumam, Existence and uniqueness of best proximity points for generalized almost contractions Abstract and Applied Analysis, Volume 2014, Article ID 813614, 11 pages (2012: Impact Factor 1.102)
   • A. Latif, C. Mongkolkeha and W. Sintunavarat, Fixed point theorems for generalized $\alpha-\beta-$weakly contraction mappings in metric spaces and applications, The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 784207(2012: Impact Factor 1.73)
   • A. Latif, C. Mongkolkeha and W. Sintunavarat, Some geometric  properties of generalized modular sequence space derived  by the generalized de la Vallee-Poussin  mean, Journal of Inequalities and Applications, (2014), 2014:375 (2012: Impact Factor 0.82).
   • C. Mongkolkeha, Y.J. Cho and P. Kumam, Weak convergence theorems of iterative sequences in Hilbert spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Volume 15, No. 6(2014), 1303 – 1317 (2012: Impact Factor 0.93)
   • P. Kumam and C. Mongkolkeha Common best proximity points for proximity commuting mapping with Geraghty's functions, CARPATHIAN J. MATH, vol. 31, No. 3 (2015), 359 - 364(2013: Impact Factor 0.642).
   • C. Mongkolkeha and W. Sintunavarat , Best proximity points for multiplicative proximal contraction mapping on multiplicative metric spaces, J. Nonlinear Sci. Appl. 8 (2015), 1134 – 1140. (2014: Impact Factor 0.886).
   • C. Mongkolkeha, Y. J. Cho and P. Kumam, Approximating common fixed points of (a,b)-monotone and nonexpansive mappings in Hilbert spaces, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Vol .16(9)(2015), 1817 – 1833 (2012: Impact Factor 0.93)
   • C. Mongkolkeha and W. Sintunavarat, Optimal Approximate Solution for \(\alpha \)-Multiplicative Proximal Contraction Mappings in Multiplicative Metric Spaces, Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, Vol 86(1)(2016), 15 – 20 (2014: Impact Factor 0.242)
   • C. Mongkolkeha and W. Sintunavarat , Optimal approximate solution for $(\alpha,\beta)_{\psi}$-contraction mappings in metric spaces with applications, Appl. Math. Inf. Sci. Vol. 10(2)(2016), 507 – 518 (2013: Impact Factor 1.232)
   • S. Sanhan and C. Mongkolkeha, Convergence and Best proximity points for Berinde's cyclic contraction with proximally complete property, Mathematical Methods in The Applied Sciences. (2014: Impact Factor 0.918)(to appear)
   • C. Sudsukh and C. Mongkolkeha, Some geometric properties of generalized modular sequence spaces defined by Zweier operator, J. Nonlinear Sci. Appl. 9(2016), 2289-2297 (2014: Impact Factor 0.886)
  • การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
   • Oral Presentations (National Conference)
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Fixed point and common fixed point theorems for generalized weak contraction mappings , The 16th Annual Meeting in Mathematics 2011, Khon Kaen University , Khon Kaen, Thailand, 10-11 March 2011.
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Fixed point theorems for generalized weak contraction mappings of integral type in Modular spaces, Naresuan Science Conference 3st, Faculty of Science, Narasuan University, Pissanulok, Thailand, 13-14 March 2011.
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Fixed point theorems for generalized asymptotic pointwise $\rho-$contraction mappings in Modular function spaces, The 5nd CONFERENCE ON FIXED POINT THEORY AND APPLICATIONS (CFPTA 2011), Lampang Rajabhat University, Lampang Thailand, July 8 - 9, 2011.
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Common best proximity points for proximity commuting mapping, Science Research Conference 4 st, Faculty of Science, Narasuan University, Pissanulok, Thailand, 12-13 March 2012.
    • C. Mongkolkeha, Y. J. Cho and P. Kumam, Approximating common fixed points of (a,b)-monotone and nonexpansive mappings in Hilbert spaces, Science Research Conference 5 st, Faculty of Science , University of Phayao, Phayao, Thailand, 4-5 March 2013.
   • Oral Presentations (International Conference)
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Fixed point theorems for generalized asymptotic pointwise $\rho-$contraction mappings involving orbits in Modular spaces, The Seventh International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis(NACA2011) , Pukyong National University(PKNU), Busan, Korea, 2-5 August 2011.
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Fixed point theorems for generalized asymptotic pointwise mappings in Modular spaces, South East Asian Technical University Consortium (SEATUC), KMUTT, Bangkhuntien, Bangkok, Thailand, 6-7 March 2012.
    • C. Mongkolkeha, Yeol Je Cho and P. Kumam, Some best proximity points theorems for Geraghty's cyclic contraction, The International Conference 2012 on Mathematical Inequalities and Nonlinear Functional Analysis with Applications (MINAA 2012), Chinju, Korea, 25-30 July 2012.
    • C. Mongkolkeha, Youn-Hee- Ko, Yeol Je Cho and P. Kumam, Best proximity points for weakly cyclic contraction, The International Conference 2012 on Mathematical Inequalities and Nonlinear Functional Analysis with Applications (MINAA 2012), Chinju, Korea, 25-30 July 2012.
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Best proximity points theorems for generalized cyclic contraction, The 15thConference of International Academy Physical Sciences (CONIAPS XV), Rajamangala University, Pathumthani , Thailand, 9-13 December 2012.
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Geometric Properties of Some Banach Spaces Related to Fixed Point Property, RGJ-Ph.D. Congress XIV, Jomtien Palm Beach Hotel And Resort, Pattaya, Thailand, 5-7 April 2013
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Some best proximity point for generalized almost contraction in metric spaces, The 7th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2013 (ACFPTO 2013) , Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhom Pathom, Thailand, 18-20 July 2013
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Best proximity point for generalized contractions with commute proximally mapping , The eigth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis(NACA2013), Hirosaki University, Hirosaki, Japan, 2-6August 2013.
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Some best proximity points for generalized contraction mappings, 5th Minisymposium on Fixed Point Theory and Applications, Baia Mare, Romania, 31 May-7 June 2014 .
    • C. Mongkolkeha , Best proximity point theorem for Geraghty proximal type contraction , The 8th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2014 (ACFPTO 2014), Faculty of Science, Narasuan University, Pissanulok, Thailand, 28-30 July 2014.
    • C. Mongkolkeha , T. Tanaka and P. Kumam, Ekeland’s variational principle and fixed point theorems in quasi-partial metric spaces, The 22nd International Conference on Finite or Infinte Dimensional Complex Analysis and Application, Dongguk University, Gyeongju, Korea, 8 - 11 August 2014 .
    • C. Mongkolkeha , Optimal approximate solution via best proximity point for generalized contraction mapping, The international Workshop on Fixed Point Theory and its Applications , Department of Mathematic , Jean University, Jean, Spain 3 - 4 July 2015.
    • C. Mongkolkeha, Convergence and Best proximity points for Berinde's cyclic contraction with proximally complete property, 15th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Rota, Cadiz, Spain, 6 – 10 July 2015
    • C. Mongkolkeha, Yeol Je Cho and P. Kumam, Fixed point theorems for simulation functions in $\mbox{b}$-metric spaces via the $wt$-distance, The 9th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2016 (ACFPTO 2016) , Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi , Bangkok, Thailand, 18-20 May 2016
   • Poster Presentations(National Conference)
    • C. Mongkolkeha, P. Kumam, Best proximity point theorems for generalized almost contraction in metric spaces, The 39 th Congress on Science and Technology of Thailand, BITEC, Bangkok , Thailand, 21 - 23 October 2013.
   • Poster Presentations(International Conference)
    • C. Mongkolkeha and P. Kumam, Global Optimal Solutions of Best Proximity Points for Generalized Proximal Contraction Mappings, RGJ-Ph.D. Congress XV, Jomtien Palm Beach Hotel And Resort, Pattaya, Thailand, 28-30 May 2014
         
 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน : จิระศักดิ์ มงคลเคหา. 2557. เอกสารประกอบการสอนการวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น. ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมเพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
      
 • ทุนวิจัยที่ได้รับ
  • 2004 – 2006 : Development of Master Teachers in Mathematics, Science & Technology and Environment (Project Guiding Light), Institute International Education(IIE.).
  • 2011 – 2014 : Ph.D. Student of The Royal Golden Jubilee Ph.d Program. The Thailand Research Fund
       
 • รางวัลที่เคยได้รับ
  • Best oral Presentation form The 9th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization 2016 (ACFPTO 2016), Faculty of Science, King Mongkut's University of Technology Thonburi , Bangkok, Thailand, 18-20 May 2016
  • รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
       
 • การเป็นผู้ตรวจทานวารสารทางวิชาการ
  • วารสาร Kuwait Journal of Science and Engineering(KJSE.) ฐานข้อมูล Mathematics Abstracts, Mathematical Reviews, Science Citation Index, Zentralblatt Math
  • วารสาร Journal of Optimization Theory and Applications(JOTA) ฐานข้อมูล (Scopus database), (ISI Impact factor)(Q1)
  • วารสาร Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society(BMMS.) ฐานข้อมูล (Scopus database), (ISI Impact factor)(Q1)
  • วารสาร Journal Advanced Research in Applied Mathematics(JARAM.) ฐานข้อมูล (AMS Digital Mathematics Registry, Mathematical Reviews, MathSciNet , Zentralblatt MATH, etc
  • วารสาร Journal of Inequalities and Applications(JIA) ฐานข้อมูล (Scopus database), (ISI Impact factor)
  • วารสาร Thai journal of Mathematics (TJM) ฐานข้อมูล (Scopus database)
  • วารสาร International Scholars Journals ฐานข้อมูล Zentralblatt Math
  • วารสาร Fixed point Theory and Applications ฐานข้อมูล (Scopus database), (ISI Impact factor)(Q2)