ศรัญญา แซ่ตั้ง


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รหัสอาจารย์ : Q1270 

ติดต่อได้ที่ห้อง : ตึก 9 ฝั่งบันไดหนีไฟชั้น 3 ครึ่ง

Email : saranya.sa@ku.th  

โทร. 034-300481 ถึง 4  ต่อ 7712  โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7712

การศึกษา : 

  • ปริญญาเอก : Informatics (Ph.D.), The University of Manchester, UK

  • ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ปริญญาตรี: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)

งานวิจัยที่สนใจ : Knowledge management, Data Science, Information Technology, IT in Education