อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม


สาขา: Polymer, Polymer Synthesis, Polymer and Environment

งานวิจัย:

การสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยรูปแบบ Controlled Living Radical Polymerization: หรือพอลิเมอร์เชิงพาณิชย์จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้

รายละเอียดงานวิจัย:

เมื่อพอลิเมอร์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมนุษย์ เป็นทั้งมิตรและศัตรูกับสิ่งแวดล้อม การกำหนดกระบวนการหรือวางแผนให้ได้พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรและสามารถย่อยสลายในธรรมชาติจึงเป็นโจทย์ที่ท้ายทายในปัจจุบัน เราจึงมุ่งที่จะศึกษาการสังเคราะห์โดยใช้เทคนิคการควบคุมการเข้าต่อของสายโช่ รวมถึงการใช้ความรู้ทางเคมีเชิงคำนวณ เพื่อช่วยให้การสังคราะห์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

Jitchum, V.; Promdang, S.; Tongtavee, N.; Petchsri, S. Screening of Some Species of Thai Microsoroid ferns for Phytoecdysteroids. SDU Res. J., 2016, 9(3), 81-96.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: varangkana.j@ku.th

โทรศัพท์: 0612636154