ผศ.กาญจนา โรจนพานิช


Miss Kanchana Rojanapanich

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ภาควิชา/สาขา : ภาษาไทย
โทรศัพท์ภายใน 7224 อีเมล์ faaskar@ku.ac.th วิทยาเขตกำแพงแสน

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรีศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ปีที่จบ. 2534  ประเทศไทย

สาขา ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

ระดับปริญญาโท อ.ม. (ภาษาไทย)  ปีที่จบ..2539.ประเทศไทย

สาขา ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ภาษากฎหมาย : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์สังคม

ผลงานทางวิชาการ

การใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาทางการเมือง : ภาพสะท้อนจากหนังสือพิมพ์รายวัน

(24 กุมภาพันธ์ ถึง 4 เมษายน 2549)

โครงการวิจัย

ไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย สกว. ผู้ร่วมวิจัย