อาจารย์ยุภาพร ต๊ะรังษี


ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2547)

ความสนใจทางวิชาการ

 • ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย (Democratization)
 • การเมืองและการปกครองไทย (Thai Politics)
 • การเมืองของพื้นที่เมือง ( Politics of urban space)
 • สื่อกับการเมือง (Media Politics)
 • การเมืองชายขอบ (Marginal Politics)

ผลงานทางวิชาการ

 • ยุภาพร ต๊ะรังษี (2559) , มิติความงาม พื้นที่สาธารณะ และการเมืองในพื้นที่สนามหลวง, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีที่ 36(2) : 77-111.
 • ยุภาพร ต๊ะรังษี (2560) “ความดี” “ความจริง” และ “ความยุติธรรม” ใน “คนนอก” ของอัลแบร์ การ์มูส์ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 หน้า 273-292.
 • Yupaporn Tarungsri (2017), “Sustainable Democracy” : The  Discourse of Sustainability in Thailand’s Contemporary Illiberal Non-Democratic Politics,The 4th Conference on Anthropology and Sustainability in Asia September 3-5,2017 at the Kokusai International Hotel in Hiroshima, Japan. P.13-18.

งานวิจัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 • การศึกษาแนวคิด“ประชาธิปไตยยั่งยืน” :  วาทกรรม“ความยั่งยืน”ในระบอบประชาธิปไตยไทย และศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
 • ‘New Media’ and the construction of political sphere of political party in Thailand : The study of Future Forward Party (FFP) during 2019 Thailand’s election period.