ดร.อรประพิณ กิตติเวช


สาขาภาษาไทย
โทรศัพท์  0-3428-1105-7  ต่อ 7213                       
โทรสาร  0-3428-1057 
อีเมล์ faasopk@ku.ac.th, onprapin.k@ku.th

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2539

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)  เกียรตินิยมอันดับ 2   (ศศ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 2) 

คณะมนุษยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาโท พ.ศ. 2543  

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ภาษาไทย) (ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ภาษาไทย))

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ "การวิเคราะห์รูปแบบทางสัทวิทยาของคำยืมสองพยางค์จากภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในวรรณคดีไทย ในช่วงพุทธศักราช 2325-2468"

ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) (อ.ด.(ภาษาไทย))  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวข้อวิทยานิพนธ์ "ทัศนคติต่อภาษาไทยถิ่นกำแพงแสนและการแปรของวรรณยุกต์ตามปัจจัยทางสังคม: การศึกษาแนวสัทศาสตร์เชิงสังคม"

หัวข้อบทความวิจัย "ปัจจัยทางสังคมและทัศนคติของชาวกำแพงแสนต่อภาษาไทยถิ่นของตน"

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

สัทศาสตร์เชิงสังคม, สัทศาสตร์, สัทวิทยา, ภาษาไทยถิ่น, ภาษาศาสตร์เชิงสังคม, อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, วรรณกรรมวิจารณ์, การพัฒนาบุคลิกภาพ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

01361103

การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ (Thai Critical Reading)

01361312

อิทธิพลภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย (Foreign Language Influences on Thai)

01361222

เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย (Sounds and Sound System in Thai)

01361331

ภาษาพูดกับภาษาเขียน (Spoken and Written Languages)

02701011

การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Thai Usage for Business Sciences and Technology)

02724012

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)

ผลงานทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ/ตำราหรือหนังสือ (ที่ได้รับการตีพิมพ์)

  • บทความเรื่อง “ลักษณะการออกเสียงหน่วยเสียงวรรณยุกต์ต่ำ-ขึ้นในภาษาไทยมาตรฐานของคนกำแพงแสน”เอกสารอัดสำเนาประกอบการสัมมนาวิชาการภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2549 เพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์  ทวยเจริญ และอาจารย์ ดร.ศิรินีเจนวิทย์การ  ในวาระอายุครบห้ารอบ (น. 66 – 79). วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2549 ณ ห้องอดุลย์วิเชียรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

  • หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (01999021) “บทที่ 1 ความรู้เรื่องการสื่อสาร”, ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 6, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553