ดร.ปัทมา จันทร์เจริญสุข


Patama Chancharoensuk, Ph.D. 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
ห้องพักอาจารย์ SC 9 – 220 โทรศัพท์ภายใน 3600 # 7216

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2526
B.A. (Thai Language and Literature) Srinakharintrawirot University

ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
M.A. (Comparative Literature) Chulalongkorn University

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
Ph.D. (Mass Communication) Thammasat University

ประสบการณ์งานวิจัย 

  • งานวิจัย “ลักษณะแคนวงในเขตอำเภอกำแพงแสน”  นำเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2545

  • งานวิจัย “Levis’Class in Thai Society” นำเสนอในงานประชุมนานาชาติ Thai Studies International Conference  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552

  • งานวิจัย “การ์ตูน Soft Powerของนโยบายการต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น” นำเสนอในงานประชุมวิชาการงานเกษตรกำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2553

  • งานวิจัย “การเมืองและความเป็นการเมืองในบทพระราชนิพนธ์แปลเวนิสวาณิช ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”  นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554

  • ผู้ร่วมวิจัย “ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2554 - 2555”  โดยคณะทำงานวิจัยฐานข้อมูลอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม

  • งานวิจัย “ความพร้อมของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015”  ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ)

  • หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556”  ของ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (โครงการกำลังดำเนินการ)

  • หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการจัดทำข้อมูลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอาเซียนเพื่อวิเคราะห์    ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทย”  งบประมาณประจำปี 2556  กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   (โครงการกำลังดำเนินการ)

ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

 • ประธานโครงการหลักสูตรวารสารศาสตร์ – สารสนเทศและวรรณศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2555 - 2559

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2555 – 2556

 • คณะกรรมการวิชาการและวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • วิทยากรประจำภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2554 - 2556