รศ.ดร. ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน์


Associate Professor M.L. Jaralvilai Charunrochana, Ph.D
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. จรัลวิไล จรูญโรจน์

Department of Liberal Arts,
Faculty of Liberal Arts and Sciences,
Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus)
Nakhon Pathom 73140, Thailand

Email:

 

Education

 • 2000: Ph.D., Chulalongkorn University (Linguistics)

 • 1997: M.A., Chulalongkorn University (Linguistics)

 • 1993: B.A., Chulalongkorn University (Major: Thai, Minor: German)

Experience

 • 2001-2003: Department of Thai, Faculty of Arts, Silpakorn University

 • 2003-2014: Department of Linguistics, Faculty of Humanities, Kasetsart University (Bangkhen Campus)

 • 2014-present: Department of Liberal Arts , Faculty of Liberal Arts and Sciences, Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus)

Teaching Courses

 • At Kasetsart University - Kamphaeng Saen Campus

  • Introductory Thai Usage -01361101

  • Thai Practical Writing -01361102

  • Sound and Sound System in Thai - 01361222

  • Evolution of Thai Language - 01361313

  • Thai Language for Communication - 01999021

  • Thai Semantics - 01361324

  • Linguistics for Learning Thai Language- 01361221

  • Foreign Languages in Thai Language - 01361321

  • Introduction to Sociolinguistics in Thai Language - 01361472

  • Basic Research Methods in Thai Language-01361491

  • Thai Studies - 01999032

 • At Kasetsart University - Bangkhen Campus

  • Introduction to Linguistics - 01372212

  • Linguistics and its Applications - 01372313

  • Language in Socio-Cultural Context - 01372411

  • Language and Culture - 01372502

  • Applied Linguistics - 01372503

  • Ethnolinguistics -01372532

  • Research Techniques in Linguistics - 01372591

  • Selected Topics in Applied Linguistics - 01372596

 • At Silpakorn University

  • Introduction to Linguistics

  • Characteristics of the Thai Language

  • Thai Usage

  • Linguistic Theories

  • Research Methodology

  • Language and Communication

 • At Bangkok University (Part-time)

  • Thai Linguistics

  • Development of the Thai Language

 • At Ramkhamhaeng University (Part-time)

  • Sociolinguistics

 • At Chulalongkorn University (Part-time)

  • Thai Language and Culture

Supervised Theses

Publications

 • Charunrochana Jaralvilai, 1997.The Relationship between Gender and Sex in Hindi and German Speakers' Worldview. M.A. Thesis. Faculty of Arts, Chulalongkorn University.// Click here to read

 • Charunrochana Jaralvilai, 2000. The Relationship between Nominal Grammatical Categories and the Cognitive Systems of Thai and English Speakers. Ph.D. Dissertation. Faculty of Arts, Chulalongkorn University.// Click here to read

 • Charunrochana Jaralvilai, 1999. Sex and Gender in Hindi. India Studies Journal 4: 78-89. // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2542. วัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นผ่านคำเรียกญาติในภาษาฮินดี. วารสารอินเดียศึกษา 5 : 231-251 // Click here to read

 • Charunrochana Jaralvilai, 1999. The Influence of Grammatical Gender on Hindi and German Speakers' Sex Categorization. Manusya 2:13-28. // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2547. ความเข้าใจของคนไทยต่อคำศัพท์ยุคทักษิณ. ใน รู้ทันภาษา รู้ทันการเมือง. หน้า 225-265. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ บรรณาธิการ. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน. / / Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. , 2548. การวิเคราะห์รูปสระและอักขรวิธีแบบใหม่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. ในภาษาและวรรณกรรมสาร. 59-86. กรุงเทพฯ : พีเพรส. // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. , 2548. ลักษณะของภาษาเอสเปรันโต. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 2: 1-22. // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2555. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. // Click here to read chapter 1

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2549. อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ: การตีความจริงลื่นไหล ใจชาย-หญิง. พลวัตของภาษาไทยปัจจุบัน. หน้า 53-82. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และ จันทิมา เจียมานนท์.// Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2550. วรรณยุกต์และอักษรสามหมู่. วารสารมนุษยศาสตร์ 14. 1: 1-16.. // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2552. ความสัมพันธ์ระหว่างความเคร่งครัดทางศาสนากับการตีความความหมายของคำว่า "โกหก" ในภาษาไทย: การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 2: 1-20. // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล.. 2554. What is Language?. คู่มือการศึกษาชุดวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 14215 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล.. 2554. What is Linguistics?. คู่มือการศึกษาชุดวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น 14215 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์. ม.ล.. 2554. ภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากชื่อเล่นของคนไทย. ใน นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม. หน้า 11-23. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล.. 2555. Sounds in Context. คู่มือการศึกษาชุดวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 14320 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล.. 2555. English Pronunciation Problems for Thais. คู่มือการศึกษาชุดวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 14320 โมดูลที่ 1-15. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., 2555. ภาษาและภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากชื่อเล่นของคนไทย. รายงานการวิจัย. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โรงพิมพ์โปรเท็กซ์. จำนวน 187 หน้า // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2556. ทัศนคติของนิสิตระดับอุดมศึกษาต่อการใช้ภาษาของอาจารย์. วารสารมนุษยศาสตร์ 20 :167-188 // Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2556. เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล. 2557. ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., Yang Lizhou, 2559. ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวจีนที่เรียนภาษาไทยและชาวไทยที่เรียนภาษาจีน: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่. วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2: 16-35 Click here to read

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์, พรพิมล ศิวินา, กุสุมา ทองเนียม.,2561. สถานการณ์ภาษาในบรูไนดารุสซาลาม: ความสมดุลอันสงบงาม.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • จรัลวิไล จรูญโรจน์. 2562. ลำดับของรูปพยัญชนะในภาษาไทย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, 39(5): 66-85. Click here to read

 • Charunrochana, J. 2019. Attitudes towards Thai Regional Dialects among Students Who Have Studied Linguistics and Those Who Have Not Studied Linguistics. Journal of Letters, 48(2), 33-51. Click here to read

 • อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะ. 2562. สถานการณ์ภาษาในประเทศไทย: บทบาทของภาษาประจำชาติกับภาษานานาชาติ . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 • ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์, จรัลวิไล จรูญโรจน์, ม.ล., พรพิมล ศิวินา, สะเกษษ์ พุทธพิทักษ์. 2563. สถานการณ์ภาษาสามประสานในประเทศกัมพูชา: ภาษาชาติ ภาษาโลก และภาษาเจ้าอาณานิคมเดิม . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.