อ.ธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช


Miss Thanatthakul Phornthipphayaphanit

ตำแหน่ง อาจารย์

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขา ภาควิชาศิลปศาสตร์

  วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ศศ.บ.(ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 

Bachelor of Arts (Thai) Fiirst class honors

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ พ.ศ.2550 ประเทศไทย

Faculty of Humanltles Kasetsart University

ระดับปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

Master of Applied Lingulstios

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ พ.ศ.2554 ประเทศไทย

Faculty of Humanltles Kasetsart University

หัวข้อวิทยานิพนธ์ คำเรียกสีในภาษาไทยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์

color term in thai during thonburi and Rattanakosin Period

ระดับปริญญาเอก กำลังศึกษา สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ ภาษาศาสตร์ภาษาไทย วาทยสัมพันธ์ในภาษาไทย

รายวิชาที่รับผิดชอบ 

การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 01361101

การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 01361102

บทความทางวิชาการ บทความเรื่อง ไข่แดง หอมแดง:ตาบอดสีหรือไม่มีคำเรียก ในหนังสือรวมบทความอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์