อ.ปัทมา เหมือนสมัย


Phattama Mueansamai

ที่ทำงานสังกั

   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทย

      โทรศัพท์….08-1149-0128….อีเมล์…muansamai.p@gmail.com...วิทยาเขต…กำแพงแสน

วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี      ศิลปศาสตรบัณฑิต  ปีที่จบ 2551 ประเทศ ไทย 

สาขา                     การท่องเที่ยว 

                           Tourism 

สถาบันที่จบ          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี   

                            Rajamangala University of Technology Thanyaburi 

ระดับปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ปีที่จบ  2557 ประเทศไทย 

สาขา                     ภาษาศาสตร์ประยุกต์

                           Applied Linguistics 

สถาบันที่จบ         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                          Kasetsart University 

หัวข้อวิทยานิพนธ์    คำอ้างถึงบุรุษในภาษาไทยในการอ้างถึงและพูดคุยกับสัตว์เลี้ยง 

                            Thai Personal Reference Terms in Referring and Talking to Pets 

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ / สนใจ……………… ภาษากับสังคม, ภาษาและวัฒนธรรม 

รายวิชาที่รับผิดชอบ           

                     - 01999021    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai language for Communication)

                     - 01999032   ไทยศึกษา (Thai studies)

                     - 01361101    การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (Introductory Thai Usage