ผศ.ดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์


Education

  • Ph.D. in Biological Science (Plant cell bioengineering), Department of Botany, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2011.
  • B.Sc. in Agricultural Biotechnology (First honor), Faculty of Agriculture, Kasetsart University, KamphaengSaen Campus, NakhonPathom, Thailand, 2004.

Expertise

  • Genotypic and phenotypic responses of plant under environmental stresses
  • Molecular characterization of genes involve in the biosynthesis pathway of plant secondary metabolites - sterol compounds
  • Bioengineering for plant metabolic study
  • Comparative genomics and transcriptomics analysis
  • Plant tissue culture-based methods for quantity and quality improvement of plants

List of Publications

Boonchai, C., T. Udomchalothorn, S. Sripinyowanich, L. Comai, T. Buaboocha and S. Chadchawan, 2018. Rice overexpressing OsNUC1-S reveals differential gene expression leading to yield loss reduction after salt stress at the booting stage. Int J Molec. Sci. 19 (12): 1-16.

Udomchalothorn, T., K. Plaimas, S. Sripinyowanich, C. Boonchai, T. Kojonna, P. Chutimanukul, L. Comai, T. Buaboocha  and S. Chadchawan, 2017. OsNucleolin1-L expression in Arabidopsis enhances photosynthesis via transcriptome modification under salt stress condition. Plant Cell Physiol. 58 (4): 717-734.

Udomchalothorn, T., K. Plaimas, S. Sripinyowanich, C. Boonchai, T. Kojonna, P. Chutimanukul, L. Comai, T. Buaboocha  and S. Chadchawan, 2017. OsNucleolin1-L expression in Arabidopsis enhances photosynthesis via transcriptome modification under salt stress condition. Plant Cell Physiol. 58 (4): 717-734.

Sripinyowanich, S. 2016. Heat stress-induced RCA and BADH2 gene expression changes in Thai rice (Oryza sativa L.) and Weedy rice (Oryza sativa f. spontanea). J Srivanalai Res. Special 2: 80-92.

Sripinyowanich, S., P. Klomsakul, B. Boonburapong, T. Bangyeekhun, T. Asami, H. Gu, T. Buaboocha and S. Chadchawan, 2013. Exogenous ABA induces salt tolerance in indica rice (Oryza sativa L.): The role of OsP5CS1 and OsP5CR gene expression during salt stress. Env Exp Bot. 86: 94-105, https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2010.01.009.

Sripinyowanich, S., N. Chamnanmanoontham, T. Udomchalothorn, S. Maneeprasopsuk, P. Santawee, T. Buaboocha, L.-J. Qu, H. Gu, and S. Chadchawan, 2013. Overexpression of a partial fragment of the salt-responsive gene OsNUC1 enhances salt adaptation in transgenic Arabidopsis thaliana and rice (Oryza sativa L.) during salt stress. Plant Science. 213: 67-78, https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2013.08.013.

Thanaruksa , R., Sripinyowanich, S., Udomchalothorn, T. and Chadchawan, S. 2012. Effects of OsNUC1 motif on transgenic Arabidopsis thaliana L. growth under salt stress condition. Thai J Bot. 4 (special edition): 147-157.

Chamnanmanoontham, N., Sripinyowanich, S. and Chadchawan, S. 2010. The early expression of OsNUC1in Rice (Oryza sativa L.) after abiotic stresses and its role in heavy metal stress. Thai J Bot. 2 (1): 49-64.

Koto, R., Sripinyowanich, S. and Chanprame, S. 2006. Induced Morphological Variation in Altermanthera reineckii via In vitro Gamma Irradiation.  Kampaengsaen Acad J. Vol.4. 1: 34-40.

ขนิษฐา แก้วสงค์, ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ธนภูมิ ศิริงาม และ วาสินี พงษ์ประยูร. 2561. โปรไฟล์กรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนอิสระในข้าว 4 พันธุ์.วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 23 (3) 1199-1210.

ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์ และรัฐธิภา ธนารักษ์. 2559. ผลของภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูงที่มีต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของข้าว และหญ้าข้าวนก ในระยะต้นกล้า. วารสารการเกษตรราชภัฏ 2: 15-24.

ธีรวัฒน์ ศรุตโยภาส, อำไพ เรืองฤทธิ์, ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ธนสิน ทับทิมโต และวรรษมน มงคลการ. 2557.ตอบสนองต่อการขาดน้ำในระยะการเจริญเติบโตทางลำต้นต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวโพดหวานจากยีนชรังเคน 2 พันธุ์อินทรี 2. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 31 (3): 49-56.

Contact address

E-Mail:                   faassosr@ku.ac.th 
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=610007
https://orcid.org/0000-0002-9076-3145