อ.ณัฐวรรษฐ์ ตั้งฤทัยวานิชย์


 

นาย.ณัฐวรรษฐ์   ตั้งฤทัยวานิชย์

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

 ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
อีเมล์ 
angkan_tang@yahoo.com

 

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา (วุฒิย่อ)

ระดับปริญญาตรี :

ศศ.บ.     ปีที่จบ  2553  ประเทศไทย

สาขา :

ภาษาจีน

สถาบันที่จบ :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ระดับปริญญาโท :

M.A. ปีที่จบ 2555  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขา :

Teaching Chinese to Speakers of  Othe Languages

สถาบันที่จบ :

Nanijing University

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน

รายวิชาที่รับผิดชอบ

01362101

ภาษาจีน I

01362102

ภาษาจีน II

01362201

ภาษาจีน III

01362202

ภาษาจีน IV

01362241

การสนทนาภาษาจีน I

01362242

การสนทนาภาษาจีน II

01362321

การสนทนาภาษาจีน II

01362341

สนทนาธุรกิจจีน I

 

3.ผลงานทางวิชาการ

การบริการทางวิชาการ

  1. โครงการ 3 in 1 . . . ชีวิตก้าวไกลด้วย ๓ ภาษา

  2. โครงการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อก้าวสู่อาเซียนและประชาคมโลก

  3. โครงการเสริมทักษะด้านภาษาจีนกลาง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๔ – ๕ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๖