อ.ภัทรพงศ์ คงวัฒนา


ชื่อ-สกุล (ไทย) :

นายภัทรพงศ์ คงวัฒนา

(อังกฤษ) :

Pattarapong Kongwattana

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ตำแหน่งอาจารย์

               ลาศึกษาต่อ

ณ ประเทศไต้หวัน

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
อีเมล์ faasppk@ku.ac.th วิทยาเขตกำแพงแสน

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา (วุฒิย่อ)

ระดับปริญญาตรี :

ศิลปศาสตร์บัณฑิต ปีที่จบ 2553  ประเทศไทย

สาขา :

ภาษาอังกฤษ

สถาบันที่จบ (ไทย) :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(อังกฤษ) :

Kasetsart University

 

 

ระดับปริญญาโท :

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปีที่จบ  พ.ศ. 2557 ประเทศจีน

สาขา (ไทย) :

ภาษาและนิรุติศาสตร์จีน

(อังกฤษ) :

Chinese language and Philology

สถาบันที่จบ (ไทย) :

มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง

(อังกฤษ) :

Beijing Normal University

 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :

การศึกษาความหมายแฝงเชิงวัฒนธรรมจากสำนวนจีนที่มาจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

(อังกฤษ) :

A Semantic and Cultural Connotations Study in Mental  Related Idioms from Translated Buddhist Scriptures

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

ปรัชญาจีน ,จีนศึกษา,ภาษาศาสตร์ภาษาจีน,ภาษาจีนโบราณ

รายวิชาที่รับผิดชอบ

 

ภาษาจีน 1-5

 

การเขียนภาษาจีน 1-2

 

การอ่านและรายงานภาษาจีน 1-2

 

ภาษาอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ 1-2

 

3.ผลงานทางวิชาการ

การบริการทางวิชาการ

  • โครงการเสริมทักษะด้านภาษาจีนกลาง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 – 5 ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • อาจารย์พิเศษ วิชาการเขียนภาษาจีน เพื่อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • บทความวิชาการ

    ภัทรพงศ์ คงวัฒนา.  (2559).  การศึกษาสัญญะความเป็นชายผ่านโฆษณาเครื่องสำอางผู้ชายในจีน.  วารสารจีนศึกษา,9(1): 143-170.